ព័ត៌មានជាតិ

ជនបរទេសអ្នកត្រូវគោរពប្រពៃណីរបស់ប្រទេស ខ្ញុំ

ជនបរទេសគ្មានសីលធម៌
ជនបរទេសអ្នកត្រូវគោរពប្រពៃណីរបស់ប្រទេស ខ្ញុំមិនមែនអ្នកមកធ្វើអ្វីាករេចអំពើចិត្តរបស់អ្នកនោះទេ ! នេះជាទង្វើរដែលប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពត ក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូរទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបាន។ នៅរសៀលថ្ងៃទី 07.03.23 នេះបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិបារាំងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាសនៅលើកព្រែកកំពង់បាយយកមកអប់រំ ដើម្បីអោយស្គាល់អំពីវប្បធម៏របស់ប្រទេសកម្ពុជា មិនមែនអ្នកឯងចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីស្រេចចិត្តក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរណ៏នោះទេ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *