ព័ត៌មានជាតិ

រឿងថ្មីរហូតស្រុកខ្មែរ

លោកផែង វណ្ណៈប្ដឹងលោកស្អែកស្លាប់ពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈ។ មិដឹងថា អ្នកសារពត៌មានដូចគ្នាទៅជាយ៉ាងណា
សូមបងប្អូនរង់ចាំមើលតើរឿងនេះដោះស្រាយដោយវិធីណា។
យើងរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា។
14/12/2023 .L17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *