ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន…..!

ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្ដម សីហ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជ្យក្រឹត្យ
ស្ដីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល ។ L-04
ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *