ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ការបកស្រាយ និងធ្វើការបំភ្លឺ..!

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល = >>សូមធ្វើការឈ្វេងយល់ ពី ព័ត៌មាន ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជៀសវាងការទទួលបាន និងចែករំលែកបន្តនូវព័ត៌មានបំភាន់ ក្លែងបន្លំ និងនាំឱ្យសាធារណជន មានការយល់ច្រឡំ ក្នុងករណីមានចម្ងល់នានា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ សូមធ្វើការទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ (Calling Center) តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ១២៧៧ ដោយឥតគិតថ្លៃ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬកម្មវិធីជជែកផ្ទាល់ជាមួយពន្ធដារ ។ GDT Live Chat🙏🏻🙏🏻

ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ SL-TV ONLINE

L-06
គេហទំព័រ : http://sltvonline.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *