ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

តើអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធផ្សាយបានអ្វីខ្លះ?

ប៉ុនមាណថ្ថៃនេះឃើញថាករណី លោក ផាត់ ហ៊ន ដែលជាចាងហ្វាងការផ្សាយ Kh plush News ត្រូវរងបណ្ដឹងដែលក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ ជាសាធារណៈ។ ចំពោះករណីនេះផងដែរសូមសួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាន តើច្បាប់ត្រូវតែប្ដឹងដែរឬយ៉ាងណា? បើការផ្សាយទៅលើសលួស ហើយក្នុងករណីដូចលោក ផាត់ ហ៊ន គាត់ផ្សាយតាមប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងបានសួរនាំមាឌដ្ឋានបច្ចេកទេស មើលទៅវាខុសមែន ទើបគាត់ផ្សាយ។ អ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្ត តើមេធាវីនោះ ត្រូវ ឬខុសដាក់ប្ដឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍លើគាត់ បើដូចនោះមែនអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយរឿងអសកម្មរស់អជ្ញាធរដឹងតែរងបទចោទប្រកាន់ចឹងឬ? វាជាប្រធានបទមួយដ៏ពិបាកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចឹងនោះ។ សេចក្កីគួរពុំគួរអត្តបទដោយL14! Vanna Thavy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *