ព័ត៌មានជាតិ

ប្រតិបត្តិការផ្លូវសាធារណៈ​

ភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឱ្យដើមអាកាសចារលំកិនផ្លូវជាតិលេខ 4 ក្រុងព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំរាម ក្នុងការដឹកនាំជឿជាក់ទៅលើ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា វិធានការដាក់តម្រូវការសេវារដ្ឋបាលឃុំតែងតែយកចិត្តគ្រប់តម្រូវការសាធារណៈទាំងអស់ ក្រោយពីបានរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋ #លោកគឹមចាន់ មេឃុំរាម ចុះប្រតិបត្តិការទៅកាត់ក្រវាចយកដើមឈើនោះចេញភ្លាមៗ
អត្ថបទL41ព្រះសីហនុ 09 07 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *