ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលឃុំរាមបានចុះ…!

ការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលឃុំរាមនិងការគិតគូរដឹកនាំឈរលើសន្តិភាព ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ #លោកគឹមចាន់ប្រធានគណបក្សប្រជាជនឃុំរាម និងរដ្ឋបាលឃុំមើលឃើញថាបឋមសិក្សាស្មាច់ដែងតែងតែមានភ្លៀងជនលិចធ្វើឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខ លោកគឹមចាន់បានចាក់ថ្មម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត 23 07 23 ខាងមុខ
យើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុក្នុងការបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លួនយើងសង្គមយើងប្រទេសយើងរីកចម្រើនគ្មានសង្គ្រាម
អត្ថបទL41ព្រះសីហនុ 07 07 23យកចេញពីរដ្ឋបាលឃុំរាម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *