ព័ត៌មានជាតិ

ដំណោះស្រាយ រវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាស មិនទាន់មានការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋ

កំពត ៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០២៣នេះ ដំណោះ ស្រាយនៅថ្ងៃទីមួយនេះ រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាស មិនទាន់មានការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ ។

ប្រជាពលរដ្ឋចង់ជួបជាមួយលោកឧកញ៉ាប្រធានក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសផ្ទាល់ សង្ឃឹមថាលោកឧកញ៉ានិងមកជួបប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតកោះហៅជាលើកទី02 ពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទំនួលខុស ត្រូវច្បាស់លាស់ របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ 484 គ្រួសារ ៕
=====================
ដោយ: សេង ណាណូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *