ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ ជា ចំរើន

ខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទេសនាមជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព ចាងហ្វាង មន្រ្តី និង អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន១៩២នាក់រៀបចំដោយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌សកលសន្តិភាពក្រោមការរៀបចំដឹកនាំដោយើលោក ហ៊ុន មករា ជាប្រធាន និង លោកអេង វុត្ថា អនុប្រធានសមាគម នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា…
រៀបរៀងអត្ថបទដោយ L13
28/03/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *