ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់ ឲ្យយកសត្វក្ងោក ជូនទៅម្ចាស់វិញ ដល់ផ្ទះ…

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យយកសត្វក្ងោក ជូនទៅម្ចាស់វិញដល់ផ្ទះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ។

===================
ដោយ: L .24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *