ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

តើក្រុមណា?

ពត៌មានកីឡា៖ អាចដណ្ដើម PL Cub បាន Arsenal និង Manchester City ដោយសារ Mant Unt កំពុងប្រជែងក្រោមការដឹងនាំរបស់លោក អេរិចតេងហេកធ្វើឲ្យកំណត់ត្រាមែនញ៉ូកាន់តែប្រសើរ ដែលជាហេតុក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើអតីតកីឡាករដែលជា Hero មា្នក់របស់មែន។ ប្រសិនបើការដឹកនាំរបស់លោកកាន់តឺល្អនោះការប្រជែង PL កាន់តែក្ដៅហើយប្រសិនបើ Man City និង Arsenal ម្ខាងបន្តចាញ់។ PL ឆ្នាំនេះកាន់តែជក់ចិត្តដោយសារ PL ដាក់គោលដៅកំហុសលើកីឡាករជាធំ និង ដាកបន្ទុកឲ្យមែនស៊ីនធី។ មែនស៊ីនធីអាចនឹងបាត់ពានជាច្រើនដោយសារវិបត្តិផ្ទៃក្នុង។អាចទេ?
រៀបរៀងអត្តបទដោយ L14!
ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *