ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

ឯក ឧត្តម គួច ចំរេីន ចុះសួរសុខទុក្ខ សំណះសំណាល់ រួមជាមួយ….!

ព្រះសីហនុ L41

ឯក ឧត្តម គួច ចំរេីន ចុះសួរសុខទុក្ខ សំណះសំណាល់ រួមជាមួយ កាកបាទក្រហម កម្ពុជា បានយក អំណោយ ដ៍ថ្លៃថ្លា
គតិបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី

ជួនសិស្ស និទេ្ទស A
តាម ប្រភព ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យដឹងថា ក្នុងជីវភាពគាត់កុំប៉ុងសិក្សារយះពេលមួយ ឆ្នាំនោះ គាត់មានឧបសគ្្គ ជាច្រេីនដូចជា លាង ចាន គុយទៀវ កម្មករសីុស្នួល លាងម៉ូតូ នឹងធ្វេីការងារជាច្រេីនទៀតទុំរាំតែបានជាប់ និទ្ទេស A

ក្នុងគោល់បំណង់ទៅថ្ងៃ អណាគត់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា មន្រ្តី រាជ្យការមួយរូប
គឺ គ្រួបង្រៀន ដេីម្បីជា ថ្នាល ចំណះដឹង ដលក្មេង ជុំនានក្រោយ
ធ្វេីនៅថ្ងៃ ២៤ .១២ .២២

ទំនាក់ទំនង់ពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *