ព័ត៌មានជាតិ

ចុះរៀបរយះសណ្ដាប់ធ្នាប់ តាមដង់ ផ្លូវ ឆ្នេរ រាម

ព្រះសីហនុ អត្ថបទ L41

ឃុំរាម ជា ឃុំ មួយ ក្នុងចំនោម ឃុំ ទាំង ១៥ ក្នុង ស្រុក ព្រៃនប់

ឃុំរាមជាផ្លូវ ទេសចរណ៍ដល់ សំខាន់ សំរាប់ខេត្ត ព្រះសីហនុ
រដ្ឋបាល ឃុំរាម បានរាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់ ដោយក្រោមការចង្អុលរបស់ ថ្នាក់ដឹកនាំ អោយដឹងថា ការរាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់នះ
ធ្វេី ឲ ទីក្រុងស្អាត់ ទៅតាម តារារះទិសនិរតី ម្យ៉ាងទៀត
ថ្ងៃ ០១ .០១.២០២៣ ជាថ្ងៃ ឆ្លង ឆ្នាំផងដែរ
សរសេនៅថ្ងៃ ១១.១២ .២០២៣

ទំនាក់ទំនង ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦ ៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *