ព័ត៌មានជាតិ

ពិធី បុណ្យ សមុទ្រនៅខេត្ត….!

ព្រះសីហនុ:នៅរសៀល ឯក ឧត្តម គួច ចំរេីន គណអភិបាល ខេត្ត ព្រះសីហនុ និង
លោកជុំទាវ អ៊ូ ពៅធីតា បានអញ្ចេីញចូលរួម រៀបចំកម្មវិធី
បុណ្យសមុទ្រ
សូមចូលរួមបង ប្អូន ដែលចង់មក ទស្សនា តារា រះទិសនិរតី
នៃខេត្ត ព្រះសីហនុ
០៩.១២ .២០២២
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦ ៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *