ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រណាំងម៉ូតូ នៅប្រទេសកូេរ៉ូ

លោកជា លីឈាង ជាជនជាតិខ្មែរធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី 1ខែ 11 ឆ្នាំ 2022 ទៅប្រកួតប្រណាំងម៉ូតូនៅប្រទេសកូរ៉េ

កីឡាករប្រណាំងម៉ូតូ ជា លីឃាង គឺជាកីឡាករលំដាប់លេខមួយប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្តេជ្ញាប្រជែងយកលទ្ធផលល្អជូនកម្ពុជាពីព្រឹ ត្តិកា រណ៍ អន្ដរជាតិ Extreme Enduro Sanlim Husqvarna Championshipនៅប្រទេសកូរ៉េ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអច្ឆរិយគ្មានពីរ001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *