ព័ត៌មានជាតិ

សូមបងប្អូន អ្នកឯកឧត្តមលោកជំទាវ និងប្រិយមិត្ត…!

ថ្ងៃទី 8 ខែ 10 ឆ្នាំ 2022 សូមបងប្អូន អ្នកឯកឧត្តមលោកជំទាវ និងប្រិយមិត្តនិងអ្នកមានជិតរដ្ឋធម៌ជួយទៅដល់អ្នកក្រអ្នកអត់អ្នកដែលលង់ទឹកផ្ទះក៏លិចទឹករកអ្វីមកហូបពុំបានខ្ញុំបាទកែម ម៉ូវសូមសំណូមពរដល់អ្នកឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងអ្នកមានចិត្តធម៌ជួយទៅដល់គាត់ផងជាពិសេសព្រះអង្គគូរីដែលគង់នៅវត្តព្រៃម្លូសូមជួយដល់លោកពូផងលោកពូរស់នៅក្នុងភូមិព្រីគុយឃុំព្រៃគុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010 / 011520355សូមអរគុណ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *