ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ដីសហគមន៍របស់រដ្ឋភ្នំមួយកន្លែងត្រូវបានឈ្មួញលួចដាំ….!

កំពតថ្ងៃទី 3 ខែតុលាឆ្នាំ 2022ដីសហគមន៍របស់រដ្ឋភ្នំមួយកន្លែងត្រូវបានឈ្មួញលួចដាំដើមស្វាយនៅលើដីរដ្ឋនៅលើភ្នំ។ជាដីរបស់រដ្ឋសូមឱ្យព្រះរាជអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសលោកមេឃុំស្ទឹងកែវសូមចុះជួយត្រួតពិនិត្យមើលផងខ្ញុំបាកែម ម៉ូវហៅ L12មកពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន SL TVonline បានឡាយជាច្រើនកន្លែងដីសហគមន៍ដីរបស់រដ្ឋនៅលើភ្នំយកចេកយកស្វាយយកទុរេនយកមកដាក់ដាំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងសូមឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យមើលផងអត្ថបទដោយ(កែម ម៉ូវ)ហៅ(L12)ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *