ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ប៉ូលីស ស្រុកខ្មែរ

សុំថ្នាក់លើជួយមើលផង បើប៉ូលីសពួនចាំចាប់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណា ដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមិនពាក់មួក តើប៉ូលីសពួនចាំអញ្ចឹងតើត្រូវឬខុស ហើយនៅពេលប៉ូលីសចេញស្ទាក់គាត់ហើយគាត់ភ័យខ្លាចទុបចង្កូតមិនបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ដួលបោកក្បាលបាក់ដៃបាក់ជើងតើប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវលើប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេ ….?
កន្លែងគោលដៅខ្លះបន្លំខ្លួនស្លៀកពាក់ជាសុីវីល ដល់ពេលមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ឆ្លើយថាជនបន្លំខ្លួនឆ្លៀតឱកាសមិនមែនជាប៉ូលីសប្រចាំការណ៍នៅគោលដៅនឹងទេ……????

IMG_7280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *