ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ត្រាក់ទ័រមកឈូសឆាយដីភ្នំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសុំឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមើលផងទីតាំង…!

តាកែវថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022មានឈ្មួញយកត្រាក់ទ័រមកឈូសឆាយដីភ្នំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសុំឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមើលផងទីតាំងកាប់ឈូសឆាយដែលមានគ្រឿងចក្រមកឈូសព្រៃយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទីតាំងឈូសឆាយភ្នំស្ថិតនៅភ្នំជ្រូកឃុំកំពែងស្រុកគីរីវង្សខេត្តតា៕កែវអត្ថបទដោយ(កែមម៉ូវ)ហៅL12 ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *