ព័ត៌មានជាតិ

គណនៃភាពសង្គម បូកសរុបពិន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋ….!

សរសេរអត្ថបទ L៤១
———————

➡(ព្រះសីហនុ) កិច្ចប្រជុំមួយដោយធ្វេីឡេីងដេីម្បីបូកសរុបលទ្ធផលតាមដាននឹងវាយតម្លៃទៅលេី ឃុំ សង្កាត់

🙏គណនៃភាពសង្គមមាននៃថា : អ្នកសម្របសម្រួល ពីរប្រជាពលរដ្ឋទៅឃុំ ពីឃុំទៅប្រជពលរដ្ឋ ដេីម្បីបូកសរុបលទ្ធផល ជូនរដ្ឋ

👍ភូមិអ៊ុង ឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃ អង្គារ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ការអញ្ចេីញប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំដោយបានលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងនោះមាន!
➡ក្រុមព្រឹក្សារ ឃុំផ្ដល់សេវាទាន់ពេលវេលា
➡ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ឌ័ ក្នុងឃុំល្អ
➡ការការពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំល្អ
➡ក្រុមព្រឹក្សារ ឃុំ អញ្ចេីញ ប្រជាពលរដ្ឋ កិច្ចប្រជុំ ផ្សេង
➡ក្រុមព្រឹក្សារ ឃុំ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ អោយ បានញឹកញ៉ាប់
#ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ០៧០៥០០១០
សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *