ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ប្រសិទ្ធភាពនៃកាត

គេហទំព័រ SL TV Online សូមជំរាបជូនសាធារណៈជនជាពិសេស សមត្ថកិច្ចឲ្យបានជ្រាបថា៖
បច្ចុប្បន្ននេះមានបុគ្គលមួយចំនួន បានប្រើប្រាស់កាតក្លែងក្លាយដែលមិនមានការស៊ីញ៉េ និង បោះត្រាដោយលោកចាងហ្វាង SL TV Online ទេ។ ហេតុដូចបានជំរាបខាងលើសូមមន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចមេត្តា ជ្រាបក្នុងករណីណាមានបញ្ហា ដែលបុគ្គល់នោះប្រើប្រាស់កាតបែបនេះនោះអង្គភាពមិនទទួលខុសត្រូវទេ។ ចំពោះសមាជិកអង្គភាពទាំងអស់សូមទៅទទួលយកកាតដែលមានការបោះត្រា និង ស៊ីញ៉េពីលោកចាងហ្វាងដែល L17 ជាអ្នកទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំជូន។ ទំនាក់ទំនងពានិជ្ជកម្ម Tell:070 500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *