ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ប្ដី ប្រ ព ន្ធ ចិ ត្ត ថ្លើ ម ធំ

មិនគួណាពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធរស់នៅក្នុងសង្គមនិងគេដែរមិនចេះខ្មាសកូនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមានឈ្មោះអាស្រូវ ចូលប៉ុស្តិ៍នគរបាលធ្វើកិច្ចសន្យាគួរឱ្យអាម្មាស់ណាស់ រស់នៅគ្មានតម្លែស្លាប់ទៅល្អជាង រាជរដ្ឋាភិបាល ខិតខំអភិរក្សការពារ ធនធានធម្មជាតិ បែរជាប្ដីប្រពន្ធពីរនាក់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទៅវិញ
070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *