ព័ត៌មានជាតិ

មេរៀនជីវិតនៅមិនឆ្ងាយ…!

ត្រូវចេះទទួលយកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង នឹកម៉ែ នឹកពុក នឹកបងប្អូនដែលធ្លាប់ដាក់មង អូសត្រីជាមួយគ្នា ពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំបែកគ្នាអស់ហើយ សុំជូនពរបងប្អូនខ្ញុំជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្នា ហត្ថលេខា
======
កូនកុងស្រីយាយណាវ ឡុង ពាវ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *