ព័ត៌មានជាតិ

សហគមន៍ត្រពាំងសង្កែជួបពិភាក្សាជាមួយ…..!

#(កំពត)នៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពត វេលារម៉ោង(៣)រសៀលថ្ងៃ១៩.០៧.០២២ សហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ បានចូលរួមកម្មវិធី ពិសេស ស្តីពី: ពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សានិងលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពត ដើម្បីត្រូតពិនិត្យនិងឆ្លងយោបល់ ការរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នផែនទីសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ អ្នកចូលរួម លោកនាយខណ្ឌនិងមន្រ្តីជលផល លោកនាយកអង្គការ WEA និងមន្រ្តីអង្គការ មន្រ្តី ទីប្រឹក្សា FAOប្រចាំនៅខេត្តកំពត លោកប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ សរុបអ្នកចូលរួម ៧រូប សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *