ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តកំពត បានចូល

(ខេត្តកំពត) ឯកឧត្តម ម៉ាត់ សេត អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តកំពត បានចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យរ៉យ៉ាអ៉ីឌីលអុតហាឆ្នាំ២០២២របស់សាសនាឥស្លាម និងបានឧបត្ថម្ភគោចំនួន១៥ក្បាល និងពពែចំនួន៦ក្បាល សម្រាប់កាប់ចែកសាច់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ ថ្ងៃ10 ខែកក្ដដា ឆ្នាំ2022!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *