ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

សរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំក្រាំងយ៉ូវ

(ក្រាំងយ៉ូវ) ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៃការជ្រើសរើសមេឃុំ លទ្ធិផលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងឃុំក្រាំងយ៉ូវ ជាផ្នែកមួយនៃស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាលបង្ហាញដូចខាក្រោម៖
ភូមិស្វាយដំណាក់ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥២៨នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៤១ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១១ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៥ស ភ្លើងទៀន ៩៨ស។

ភូមិអង្គ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥១៤នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣១៧ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១៣ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៤ស ភ្លើងទៀន ១០៨ស។

ភូមិតាពេជចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤០៤នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៦៧ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៣ស ភ្លើងទៀន ៣៩ស។

ភូមិតាពេជ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤៧២នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣២៤ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១៦ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ស ភ្លើងទៀន ៤២ ស។

ភូមិកណ្ដាល ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ២៦២នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន១៧៥ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៦ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ១ ស ភ្លើងទៀន ២៤ ស។

ភូមិកណ្ដាល ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៩៤នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៧៦ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១១ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ ស ភ្លើងទៀន ៤៨ ស។

ភូមិគរចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៧២ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៤២ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៣ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ ស ភ្លើងទៀន ៤៣ ស។

ភូមិគរចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤៣៣ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៧១ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៧ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ ស ភ្លើងទៀន ៤៥ ស។

ភូមិធំ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤៧២នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣០៤ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៩ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ ស ភ្លើងទៀន ៧៥ ស។

ភូមិតាគល់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤០៧នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៩០ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៨ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ស ភ្លើងទៀន ៦២ ស។

ភូមិអម្ពិលលាស់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥១៣ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៤៧ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៨ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៤ ស ភ្លើងទៀន ៧៨ ស។

ភូមិអម្ពិលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥០០ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៦៣ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៧ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៥ ស ភ្លើងទៀន ១១៣ ស។

ភូមិសំរោងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៣៥នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន១៧៨ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៦ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ ស ភ្លើងទៀន ៦៨ ស។

ភូមិសំរោងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៩៦ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៥៦ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៦ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ ស ភ្លើងទៀន ៦៨ ស។

ភូមិពិងពង់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤២៧នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣០៩ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៤ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ២ ស ភ្លើងទៀន ៣៧ ស។

ភូមិវិហារចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៨៨នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៣៤ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១០ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៤ ស ភ្លើងទៀន ៣៦ ស។

ភូមិរការចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥៤៩នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៤៤ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៨ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៤ ស ភ្លើងទៀន ៨១ ស។

ភូមិអណ្ដូងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤៦៥នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៣៥ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៧ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ ស ភ្លើងទៀន ៦២ ស។

ភូមិអណ្ដូងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤២៤នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣០៦ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៤ ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ ស ភ្លើងទៀន ៥៨ ស។

ភូមិទួកក្រូចចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៤៥៤នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៤៥ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៤ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ០ ស ភ្លើងទៀន ៤៤ ស។

ភូមិទួលក្រាំងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ២៨១ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន១៣៨ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៤ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ១ស ភ្លើងទៀន ៦៤ ស។

ភូមិទួលក្រាំងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៣៨១ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២១៩ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៤ស ភ្លើងទៀន ៨៩ ស។

ភូមិកំពង់ពោធិ៍ត្បូងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥២៨ នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន២៦៣ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ៦ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៦ស ភ្លើងទៀន ១៥១ ស។

ភូមិកំពង់ពោធិ៍ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត ៥១៨នាក់ សម្លេងបក្សប្រជាជន៣៣៥ សម្លេង ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១៦ស. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៧ស ភ្លើងទៀន ៨២ ស។

👉សរុបប្រ.ជ ចំនួន១០៩៤៤នាក់ បក្សប្រជាជន ៧០៥៥ នាក់ ហ៊្វុនស៊ីនបិច ១៨៣នាក់. សញ្ជាតិកម្ពុជា ៦០នាក់ ភ្លើងទៀន ១៧៧២ នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *