ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

រាល់ព័ត៌មានត្រូវតែផ្សាយដោយមានវិជ្ជាជីវៈ

  1. ពិតជាល្បីហើយនៅតែល្បី នេះដោយសារតែការប្រឡង Cambodia idol រដូវការទីបួន។ រឿនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណពីព្រះបេក្ខជនដែល ទស្សនជនតាមដានថាជាឈ្មោះ ទុំ សុវត្ថិ ឬ ក៏មានឈ្មោះថា ទុំ រដ្ឋា។ លោក ឆនសុវណ្ណរាជ និង លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធិ ម្នាក់ថាកាត់ត វីដេអូរ និងម្នាក់ថា កាត់ត សម្លេង។ បើដូចច្នោះមែនគួរតែមានវិធានការណ៍ចំពោះផ្លូវច្បាប់លើ page ក៏ដូចជា គេហទំព័រណាដែលប្រើខុសនូវ វិជា្ជជីវៈសារព័ត៌មាន។ តើពិតមិនពិតចឹងម្ចាស់ខ្លួនគួរតែប្ដឹង ប្រសិនបើពួកនោះកាត់ត សរសេរព័ត៌មានមិនពិតមែននោះ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អាចប្ដឹងបាន។ មួយទៀតប្រសិនបើគេហទំព័រសាព័ត៌មានវិញអាចឈានដល់ការពិន័យរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ហើយមិនមែនចេះតែផ្សាយនោះទេ។ ម្ចាស់ខ្លួនត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសើបក្ដីថាយ៉ាងមិច។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *