ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ក្រុមការងារ CMYA ខេត្តកំពត និង MSDF ប្រាគល់រទេសដល់កុមារពិការ២គ្រឿង

(កំពត)÷ លោក ម៉ាត់ ឌល់រ៉ស់ម៉ាន តំណាងឱ្យ ឯកឧត្ដម ម៉ាត់ សេត ក្រុមការងារ CMYA ខេត្តកំពត សហការជាមួយក្រុមការងារអង្គការ MSDF បានចុះប្រគល់រទេះសម្រាប់កុមារពិការ ចំនួន២គ្រឿង នៅភូមិកំពង់ត្នោត ឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ដោយមានការចូលរួមពី អាជ្ញាធរភូមិឃុំ។
ថ្ងែទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ✏️(L25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *