ព័ត៌មានជាតិ

បាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្ត

មកដល់ទឹកដីបាត់ដំបង ទើបដឹងថា: បាត់ដំបងមានការរីកចម្រើនប្លែកមុខប្លែកមាត់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបអាជីវកម្មប្រកបដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយ ! នេះក៏ដោយសារតែការ ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលលោកតែងតែគិតគូខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់។ ប្រទេសមួយរីកចម្រើនបាន លុះត្រាតែមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ មានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍ ថ្ងៃ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ អរគុណសន្តិភាព៚ L16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *