ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

គ្រាប់បាល់ទី៨០៧ របស់ Cristiano Ronaldo

គ្រាប់បាល់ទី៨០៧ របស់ Cristiano Ronaldo
———————————————
(អង់គ្លេស) កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាកីឡាករស៊ុតបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងកីឡាករណាណា ទាំងអស់ក្នុងលោក នៃប្រវត្តិសាស្រ្តបាល់ទាត់ មិន ថា ឲ្យក្លិប និង ប្រទេស អាយុគ្រាន់តែជាតួលេខ សមត្ថភាពគឺជាកាពិត មិនថាចាស់ឬក្មេង ឲ្យតែមានសមត្ថភាព ពិតជាមិនមានកីឡាករណាធ្វើបានដូចគាត់ទេ។ នេះជាទស្សនៈរបស់ L 14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *