ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សុំចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយកដុំឆក់ទៅឆក់ត្រីពូជឱ្យសោះ

សុំចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយកដុំឆក់ទៅឆក់ត្រីពូជឱ្យសោះ
យើងត្រូវជួយអភិរក្សដើម្បីការពារត្រីពងពេលនេះជាប់អន្ទាក់សមត្ថកិច្ចនៅស្រុកសៀមប៉ាង៕ ថ្ងែទី 26/01/2022
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *