ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

គណកម្មការសហគមន៍សហការជាមួយមន្ត្រីជលផល អង្គការ WEAចុះចុចGPS ព្រំប្រទល់ព្រៃកោងកាង

គណកម្មការសហគមន៍សហការជាមួយមន្ត្រីជលផល អង្គការ WEAចុះចុចGPS ព្រំប្រទល់ព្រៃកោងកាងសហគមន៍និងដីកម្មសិទ្ធឯកជនដើម្បីរៀបចំឯកសារសៀវភៅបច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍ នេសាទត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកពត ថ្ងែទី24/01/2022

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *