ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

មានតែការអនុវត្តន៍និងសម្របសម្រួល ដោយយុត្តិធម៌ សច្ចធម៌ គុណធម៌ ដល់មនុស្សគ្រប់រូបទេ ទើបមនុស្សគ្រប់រូប ស្រលាញ់យើងចេញពីបេះដូងពិតៗ កំពត

គេហទំព័រ SL tvonline 001 មានតែការអនុវត្តន៍និងសម្របសម្រួល ដោយយុត្តិធម៌ សច្ចធម៌ គុណធម៌ ដល់មនុស្សគ្រប់រូបទេ ទើបមនុស្សគ្រប់រូប ស្រលាញ់យើងចេញពីបេះដូងពិតៗ កំពត ថ្ងែ ទី/19/01/2022

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *