ព័ត៌មាននយោបាយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូតអាមេរិកគាំទ្រកុងសង់ស៊ីសទាំង៥របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានិង…

គេហទំព័រ SL TVonline BREAKING NEWS: ទូតអាមេរិកគាំទ្រកុងសង់ស៊ីសទាំង៥របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានិងជំរុញដល់កម្ពុជាធានាដល់ការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិតពិសេសអាស៊ានបានជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងជម្លោះមីយ៉ាន់ម៉ា
ភ្នំពេញ ថ្ងែទី12/1/2022
អានអត្ថបទ https://eacnews.asia/7567
រកព័ត៌មានថ្មី 🔗 : JOIN US
English Version : JOIN US
SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *