ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

គណកម្មការសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ ធ្វើដំណើរតាមផ្លវទឹកដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន១គ្រឿងចុះចុចGPS

(កំពត) គេហទំព័រ សារព័ត៌មាន SL TV online គណកម្មការសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ ធ្វើដំណើរតាមផ្លវទឹកដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន១គ្រឿងចុះចុចGPS នៅចំណុចគោលដៅកន្លែងទំលាក់ប្រអប់សប្បន្និម្មិត ជម្រកជីវ:ចម្រុះ ក្នុងគោលបំណងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសមុទ្រ ដែលមានទំហំ៤០ហិចតាដែលត្រូវអក្សភិរក្សនិងទំលាក់ប្រអប់ក្នុងដែននេសាទ នៅក្នុងតំបត់គ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ នៅថ្ងៃទី ០៥.០១.០២២ ម៉ោង៧.៣០ព្រឹក

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *