កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ

សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកព័ត៌មានកម្ពុជា

សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកព័ត៌មានកម្ពុជា ” កូវីដ ១៩÷ បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន” ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ៕

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *