ព័ត៌មានជាតិ

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោកអគ្គនាយក នៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន SL TV ONLINE បានជួបលោកប្រធាន ID របស់អង្គភាពក៍បានញាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នា៕

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោកអគ្គនាយក នៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន SL TV ONLINE បានជួបលោកប្រធាន ID របស់អង្គភាពក៍បានញាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នា៕

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *