កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

# សូមនាំគ្នាចូលរួម ពីយើងម្នាក់ៗ ពីគ្រួសារយើង គ្រួសារសហគមន៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឈានទៅដល់បំបាត់ទាំងស្រុង នៅមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះ (កូវីត និង ដេតា)••• សូមអរគុណ សូម អរព្រះគុណ!!!

# សូមនាំគ្នាចូលរួម ពីយើងម្នាក់ៗ ពីគ្រួសារយើង គ្រួសារសហគមន៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឈានទៅដល់បំបាត់ទាំងស្រុង នៅមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះ (កូវីត និង ដេតា)••• សូមអរគុណ សូម អរព្រះគុណ!!!

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *