ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

ការកែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល…

ការកែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបានកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A)

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *