កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ

ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៤នាក់ទៀត និង “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានថ្មីទេនៅថ្ងៃនេះ

ដំណឹងល្អ: ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៤នាក់ទៀត និង “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦២ នាក់
– អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៤៥ នាក់

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *