កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អៗ មិនមានករណីថ្មី កូវិដ-19 នៅក្នុងសហគមន៍នោះទេ

ដំណឹងល្អ៖ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឃើញថាគ្មានអ្នកកើតជំងឺកូវិដ-19ពីសហគមន៍នោះទេ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាល។
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៥៩ នាក់
– អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤០ នាក់ 
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣០៧ នាក់
បញ្ជាក់: រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ០២នាក់ទៀត តែជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីបរទេស មិនមែនជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេ ។


SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *